Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Nasz Patron

Kategoria:

Św. Stanisław Kostka urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został w kościele parafialnym św. Wojciecha w Przasnyszu. Rodzice jego - Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i Małgorzata z Kryskich, pochodząca z Drobina koło Płocka - byli bardzo religijni. Miał czworo rodzeństwa: trzech braci - Pawła, Wojciecha i Mikołaja oraz siostrę Annę. Bracia - Wojciech i Mikołaj zmarli w dzieciństwie.

Stanisław od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł: "Rodzice postępowali z nami surowo i przyzwyczajali do modlitwy i uczciwości. Wszyscy nas upominali i brali udział w naszym wychowaniu, wszystkich czciliśmy, przez wszystkich byliśmy kochani".

Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców i u miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata razem z Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. W czternastym roku życia, w początkach lipca 1564 r., wyjeżdża z Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w konwikcie, tzn. w internacie prowadzony przez Ojców Jezuitów. Były to czasy tzw. reformacji. Cesarz Maksymilian II skłaniał się do protestantyzmu. Po ośmiu miesiącach pobytu w Kolegium, gdy Ojcom Jezuitom zabrano internat, Stanisław musiał się przenieść do domu luteranina Kimberkera.

Początkowo nauka sprawiała Stanisławowi trudności. W drugim jednak roku należał do najlepszych uczniów, pod koniec zaś trzeciego roku prześcignął nawet najlepszych. Zawdzięczał to nie tylko nieprzeciętnym zdolnościom, ale bardziej jeszcze pracowitości, pilności i sumienności, o czym świadczą jego notatki.

Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał w kościele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się też szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Stanisław, mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, usiłował prowadzić życie na wzór zakonny, co było powodem przykrości, jakie miał ze strony starszego brata Pawła.

W czasie pobytu w Wiedniu, w grudniu 1566 roku, Stanisław ciężko zachorował. Obawiano się o jego życie. Powrót do zdrowia zawdzięczał cudownej interwencji Matki Bożej. Opowiadał potem w nowicjacie w Rzymie, że ujrzał Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które złożyła mu na wyciągnięte ręce. Otrzymał wtedy polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Powstały jednak trudności nie do pokonania na miejscu. Ojciec nigdy nie zgodzi się, by jego syn został zakonnikiem.

Kiedy Stanisław przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, zdecydował się na czyn, wydawałoby się, szaleńczy. Dnia 10 sierpnia 1567 r., w niedzielę rano po Mszy św., ubrany w ubogie szaty, by nie zwracać na siebie uwagi, decyduje się na ucieczkę Zostawił list, w którym tłumaczy się przed Pawłem i Bilińskim dlaczego podjął taką decyzję oraz prosi o pożegnanie w jego imieniu rodziców. Paweł z Bilińskim zorganizowali pościg, Stanisława jednak nie rozpoznano, gdyż był przebrany w ubranie żebracze.

Stanisław udał się najpierw do Augsburga, a następnie do Dylingi, mając nadzieję, że może będzie przyjęty przez prowincjała Jezuitów w Niemczech, Ojca Piotra Kanizjusza. Zacny Ojciec Piotr Kanizjusz, późniejszy święty, przekonał się o wielkiej wartości Stanisława i dał mu radę: jeśli chcesz być zakonnikiem, idź do samego generała Ojców Jezuitów do Rzymu. Wystawił też Stanisławowi wspaniałą opinię, pisząc: " Spodziewam się po nim rzeczy przedziwnych".

Podczas długiej i bardzo uciążliwej podróży Stanisław napisał list do rodziców. Do Rzymu przybył 25  października 1567 r. i  zapukał  do furty klasztornej Ojców Jezuitów. Generał O. Franciszek Borgiasz, późniejszy święty, zadecydował o przyjęciu Stanisława do nowicjatu wbrew woli rodziców. Ceremonia przyjęcia odbyła się w trzy dni później, 28 października 1567roku.

W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem zakonnika. Najświętszą Maryję Pannę nazywał swoją Matką i Panią. Na miesiąc przed śmiercią Stanisław wyznał przyjaciołom, że nie opuszcza go przeczucie o bliskiej śmierci. W dniu św. Wawrzyńca, 10 sierpnia 1568 r. w rocznicę swej ucieczki z Wiednia, zachorował i po raz drugi ujawnił swe przeczucie bliskiej śmierci. Prosił Matkę Bożą, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać w niebie. Stan jego zdrowia nagle się pogorszył, poprosił wiec o spowiedź, przyjął Komunię św. i Sakrament Chorych. Osiemnastoletnie jego życie dobiegało końca. Odchodził z tego świata z całą świadomością. Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej w ręku dnia 15 sierpnia 1568 roku o godzinie trzeciej zasnął cicho i spokojnie. Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym w roku 1726.a

 

Historia Szkoły

Kategoria:

Pierwszą szkołą na terenie dzisiejszego obwodu Szkoły Podstawowej nr 3  była szkoła węgierska (do 1914r.).W latach 1918-1924 trwał  spór o przynależność Orawy do Polski. Lipnica została podzielona między dwa państwa. Nasz obwód w tych latach należał do Czechosłowacji, w związku z czym uczono tutaj w języku słowackim . Dopiero po roku 1924 , kiedy ta część Lipnicy wróciła do państwa polskiego, zaczęli uczyć polscy nauczyciele: Furtakówna z Czarnego Dunajca, Pawlakówna z Jurgowa i Mika. Budynek szkolny, w którym odbywała się nauka zbudowany był w drugiej połowie XIX w.  Staraniami nauczyciela Miki szkoła została zamknięta. Miejscowa ludność wysłała delegację do Warszawy w celu uzyskania zgody na ponowne otwarcie szkoły. Starania zostały pomyślnie zakończone, jednak nauka miała się odbywać nie w budynku szkoły, lecz w sali wynajętej u Teresy Pniaczek. Nauka odbywała się tam do roku 1944. Od 1939 do 1944 uczyli słowaccy nauczyciele. Po zakończeniu II wojny światowej miejscowa ludność pomogła odrestaurować zniszczoną w  czasie wojny starą szkołę.

6 marca 1947 roku inspektorat szkolny przydzielił nauczyciela Władysława Sieczkę , który uczył do wakacji 1947r. Zorganizował on dwie klasy- 55 uczniów. We wrześniu 1947r. pracę  w szkole objęła Jadwiga Wrześniowska, która zorganizowała trzy klasy- 64 dzieci.  15 września 1951r. został przydzielony drugi nauczyciel: Marian Wilczek. Kierownikiem szkoły zostaje Jadwiga Wrześniowska.  W szkole zorganizowano sześć klas. Drugą salę lekcyjną wynajęto u pana Franciszka Kocura. 1 stycznia 1952r. na miejsce Mariana Wilczka przyszła nauczycielka Maria Pardel , która po roku przenosi się do Jabłonki , a jej miejsce zajmuje niewykwalifikowana nauczycielka Bronisława Raif.  Ze względu na brak miejsc w klasach zorganizowano tylko pięć klas. Na własną prośbę zwolniona Bronisława  Raif opuszcza szkołę, a na jej miejsce we wrześniu 1953r. przychodzi nauczycielka Czesława Kruczek. 

W roku szkolnym 1956/57 utworzono sześć klas, w związku z tym przydzielono trzeciego nauczyciela Marię Ślezak. W następnym roku podniesiono stopień organizacyjny  szkoły do siedmiu klas. Po przeniesieniu Marii Ślezak do SP2  w szkole zatrudniono Stanisławę i Józefa Szczechurów. Nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach w trzech salach przy czterech nauczycielach. W dniu 11 lutego 1959r. na  ogólnym zebraniu powołano komitet budowy szkoły, który po długich naradach ustala, w którym miejscu ma stanąć nowa szkoła.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego w 1959r. wynajęto czwartą salę lekcyjną u pana Franciszka Kocura. W roku szkolnym 1958/59 do szkoły uczęszczało 111 dzieci.  Szkołę ukończyło 4 uczniów.

24 czerwca 1961r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego uczniowie i grono nauczycielski pożegnało długoletnią kierowniczkę szkoły panią Jadwigę Wrześniowską, która odeszła na rentę inwalidzką. Kierownikiem szkoły zostaje Józef Szczechura. Przybyła nowa nauczycielka Anna Michalczyk, która po roku przenosi się do SP2. Na jej miejsce przybyła Anna Tylka, która też zostaje opiekunem założonej 16.XI.1963r   Drużyny  Harcerskiej im. Karola Świerczewskiego.  Kolejnymi nauczycielami tej szkoły są m. innymi Anna Kubik, Jerzy Żelazowski, Potoniec Stanisława, Czyszczoń Maria.

1 września ma miejsce organizacja ośmioklasowej szkoły podstawowej. 1 września 1967r. na miejsce  pana J. Żelazowskiego i pani Czyszczoń zatrudniono panią Stanisławę Jasionek i panią Albinę Tylka.

W 1968r. przedstawiciele GRN i kierownictwo szkoły udało się do posła Raźnego z prośbą  o pomoc w uzyskaniu funduszy na budowę nowej szkoły. Otrzymano fundusze i ustalono plan budowy szkoły na lata 1970/75.

1 września 1971r. grono nauczycieli powiększyło się o nauczyciela Ignacego Mikłusiaka, który 1 września 1972r. obejmuje stanowisko dyrektora tej szkoły. Państwo Szczechurów  na własną prośbę zostali  przeniesieni do Grywałdu, a pani Tylka do Torunia.  Przybyła nowa nauczycielka Anna Chałupka.

Wiosną 1973r. przystąpiono do budowy nowej szkoły. Pierwsze prace przy budowie wykonywane były przez ludzi z obwodu tej szkoły, wykorzystując własny fundusz rodziców. Przy budowie szkoły brali udział również nauczyciele i uczniowie .Na słowa uznania zasłużył Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym Eugeniuszem Pniaczkiem oraz dyrektorem szkoły Ignacym Mikłusiakiem, którzy włożyli wiele starań i wysiłku, aby prace przy budowie szkoły posuwały się do przodu.                                                                                                 

W 1974 r. pracę w tej szkole podjęła  pani Maria Piś.

W dniu 23 sierpnia 1976r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej szkoły. Otwarcia dokonali: Kurator Okręgu Szkolnego w Nowym Sączu- mgr J. Wrzesień,  Naczelnik UG B. Bogacz, Gminny dyr.  szkół- J. Janaś.  W uroczystości wzięli również  udział przedstawiciele Kaletańskich Zakładów Celulozowo- Papierniczych, którzy przekazali znaczną kwotę pieniężną na budowę szkoły.

7 października 1976r. szkołę odwiedził Minister Oświaty i Wychowania – Jerzy Kuberski..

Od roku 1977 co roku w wakacje gościła w naszej szkole kolonia z Kaletańskich Zakładów Celulozowo- Papierniczych.   

W roku szkolnym 1978/79 w szkole rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska. Staraniem Komitetu Rodzicielskiego na parterze został wybudowany piękny stylowy sklepik. Wszyscy jednogłośnie nadali mu imię „BOLEK I LOLEK”.

We wrześniu 1979r. pracę w naszej szkole rozpoczęli pan Władysław Stypuła  i jego małżonka Władysława. Pani Stanisława Potoniec przeszła do SP nr 1 na stanowisko dyrektora szkoły..

Przez kolejne lata ciągle ulega zmianie skład grona pedagogicznego.

W roku szkolnym 1991/92r. w wyniku konkursu stanowisko dyrektora objęła pani Elżbieta Mikłusiak. Po dwóch latach pracy na tym stanowisku na własną prośbę zostaje przeniesiona do SP nr 2. Od września 1993r. dyrektorem szkoły zostaje pani Stanisława Skoczyk.

Od roku szkolnego 1995 /96  szkoła ta należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej.

We wrześniu 2001 roku stanowisko dyrektora tej szkoły obejmuje mgr Ewa Rószczka.

Szkoła ma dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, która bardzo odpowiedzialnie realizuje swoje zadania Tutejsi uczniowie zajmowali i w dalszym ciągu zajmują czołowe miejsca w różnych konkursach, reprezentując gminę w konkursach wojewódzkich.

                                                                                                                             Opracowała mgr Ewa Rószczka

 

Plan lekcji

Kategoria:

 PLAN LEKCJI - II półrocze roku szkolnego 2021/2022

Oddział przedszkolny

Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna
2. 8.50-9.35 edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna
3. 9.45-10.30 edukacja przedszkolna religia edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna
4. 10.45-11.30 edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna
5. 11.40-12.25 edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna język angielski edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna
6. 12.35-13.20   edukacja przedszkolna język angielski
7.  13.25-14.10

      

Klasa I

Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna 
2. 8.50-9.35 edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

3. 9.45-10.30 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja

wczesnoszkolna

4. 10.45-11.30 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5. 11.40-12.25 język angielski edukacja wczesnoszkolna  K  z.w.
6. 12.35-13.20
7. 13.25-14.10

         

Klasa II

Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna
2. 8.50-9.35  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna
3. 9.45-10.30  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
 edukacja wczesnoszkolna
4. 10.45-11.30 edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne religia edukacja wczesnoszkolna religia
5. 11.40-12.25 język angielski język angielski
6. 12.30-13,15
7. 13.20-14.05
8. 14.15-15.00

           

Klasa III

Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 edukacja wczesnoszkolna religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2. 8.50-9.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3. 9.45-10.30 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia
4. 10.45-11.30 język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski
5. 11.40-12.25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
6. 12.32-13,20
7. 13.25-14.10

                           

Klasa IV

Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 Język polski Język polski Wych. do życia w rodzinie Matematyka Informatyka
2. 8.50-9.35 Historia Technika Język polski Język polski Religia
3. 9.45-10.30 Matematyka Technika Religia Godzina wychowawcza Wychowanie fizyczne
4. 10.45-11.30 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Język angielski Przyroda Język polski
5. 11.40-12.25 Język angielski Plastyka Przyroda Wychowanie fizyczne Język angielski
6. 12.32-13,20 Matematyka Matematyka
7. 13.25-14.10

                         

Klasa V

Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 Język angielski Technika Język polski Język polski Język polski
2. 8.50-9.35 Język polski Religia Język angielski Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
3. 9.45-10.30 Biologia Geografia Wych. do życia w rodzinie Historia Informatyka
4. 10.45-11.30 Historia Język polski Wychowanie fizyczne Język angielski Religia
5. 11.40-12.25 Wychowanie fizyczne Matematyka Matematyka Matematyka Godzina wychowawcza
6. 12.35-13,20  Plastyka Muzyka Matematyka
7. 13.25-14.10

                       

Klasa VI

Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 Historia Godzina wychowawcza Religia Wychowanie fizyczne Religia
2. 8.50-9.35 Biologia Język polski Wych. do życia w rodzinie Matematyka Informatyka
3. 9.45-10.30 Wychowanie fizyczne Technika Geografia Język angielski Język polski
4. 10.45-11.30 Wychowanie fizyczne Plastyka Matematyka Historia Język polski
5. 11.40-12.25 Język angielski Wychowanie fizyczne Język polski Język polski Matematyka
6. 12.35-13.20 Wychowanie fizyczne Język angielski
7. 13.25-14.10  Muzyka

Klasa VII

Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 Chemia Język polski Religia Wychowanie fizyczne Matematyka
2. 8.50-9.35 Język polski Język niemiecki Fizyka Matematyka Fizyka
3.  9.45-10.30 Wychowanie fizyczne Język polski Język angielski Geografia Matematyka
4. 10.45-11.30 Język angielski Plastyka Język polski Język polski Język angielski
5. 11.40-12.25 Biologia Wychowanie fizyczne Biologia Historia Religia
6. 12.35-13.20 Historia Wychowanie fizyczne Geografia Język niemiecki Informatyka
7. 13.25-14.10 Matematyka Godzina wychowawcza Muzyka Doradztwo zawodowe Chemia
8. 14.15-15.00

Klasa VIII

Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8.00-8.45 Język polski Język niemiecki Fizyka Język polski Fizyka
2. 8.50-9.35 Chemia Wychowanie fizyczne Religia Historia Matematyka
3.  9.45-10.30 Język angielski Wychowanie fizyczne Język polski Matematyka Religia
4. 10.45-11.30 Biologia Geografia Godzina wychowawcza Wychowanie fizyczne Matematyka
5. 11.40-12.25 Historia Język polski Wychowanie fizyczne Język niemiecki Informatyka
6. 12.35-13.20 Matematyka Język polski Język angielski Wiedza o społeczeństwie Chemia
7. 13.25-14.10 wiedza o społeczeństwie edb Język angielski
8. 14.15-15.00

Plan lekcji (2)

Kategoria:
                       
     

PLAN LEKCJI 2022/2023

     
                       
 

 K L A S A

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

Ilość uczniów

25

13

18

19

12

17

5

17

22

                       

          Poniedziałek

1

08.00-08.45

0

e.w

e.w

e.w

historia

wdżr

matematyka

j.polski

geografia

2

08.50-09.35

0

e.w

e.w

e.w

j.polski

matemat.

biologia

geografia

historia

3

09.45-10.30

0

e.w

e.w

e.w

matematyka

historia

j.polski

biologia

j.polski

4

1045-1130

0

e.w

e.w

j.ang

j.angielski

j.polski

wdżr

historia

fizyka

5

11.40-12.25

0

j.ang

zw

 

wf

j.angielski

j.angielski

fizyka

wos

6

12.35-13.20

         

wf

historia

j.angielski

j.angielski

7

13.25-14.10

         

zw/K

zw/K

K

matematyka

8

14.15-15.00

               

zw/K

                       

    Wtorek

1

08.00-08.45

0

religia

e.w

religia

plastyka

wf

j. polski

j.angielski

j.niemiecki/rew

2

08.50-09.35

reli

e.w

e.w

e.w

religia

plastyka

j.angielski

j.niemiecki

j. polski

3

09.45-10.30

0

e.w

e.w

e.w

muzyka

matematyka

wf/

wf/

g.wych

4

1045-1130

0

e.w

e.w

e.w

matematyka

j.polski

plastyka/

plastyka/

wf

5

11.40-12.25

0

z.w

 

e.w

j.polski

g.wych

muzyka/

muzyka

wf

6

12.35 -13.20

0

     

w.f

muzyka

rew.

j. polski

edb

7

13.25-14.10

       

zw/

   

matematyka

zw

8

14.15-15.00

             

zw/

 
                       

                 Środa

1

08.00-08.45

0

religia

e.w

e.w

przyroda

wf

j.angielski

fizyka

chemia

2

08.50-09.35

reli

e.w

e.w

e.w

wf

religia

geografia

chemia

fizyka

3

09.45-10.30

0

e.w

e.w

e.w

j.angielski

biologia

matematyka

j. polski

religia

4

1045-1130

0

e.w

j.angiel

e.w

wdż

matematyka

religia/

/religia

j. polski

5

11.40-12.25

j. ang

j. ang

religia

z.w

j.polski

j.angielski

j.polski

matematyka

biologia

6

12.35-13.20

       

zw

j.polski

zw

biologia

j.angielski

7

13.25-14.10

         

K

rew.

d.zaw

K

8

14.15-15.00

               

rew.

                       

              Czwartek

1

08.00-08.45

0

e.w

e.w

e.w

j. polski

technika

j.polski

j.angielski

j.niemiecki

2

08.50-09.35

0

e.w

e.w

e.w

technika

j.polski

historia

j.niemiecki

matematyka

3

09.45-10.30

0

e.w

e.w

e.w

w.f

historia

technika

matematyka

j.polski

4

1045-1130

0

e.w

ew

e.w

informatyka

w.f

matematyka

j.polski

historia

5

11.40-12.25

0

K

K

K

matematyka

informatyka

wf/

wf/

wos

6

12.35-13.20

       

K

K

informatyka

historia

w.f

7

13.25-14.10

             

informatyka

wf

8

14.15-15.00

             

g.wych

informatyka

                       

              Piątek

 

08.00-08.45

0

ew

e.w

e.w

j.polski

religia

j. polski

geografia

matematyka

2

08.50-09.35

0

ew

e.w

e.w

przyroda

j.angielski

religia

matematyka

j. polski

3

09.45-10.30

0

ew

e.w

e.w

religia

geografia

matematyka

religia

matematyka

4

1045-1130

0

ew

j,ang

religia

j. angielski

matematyka

g.wych

j.polski

religia

5

11.40-12.25

0

 

religia

j,angiel

matematyka

j.polski

w.f/

/w.f

j.angielski

6

12.35-13.20

j.ang

     

g.wych

 

w.f/

/w.f

chemia

7

13.25-14.10

             

chemia

K

8

14.15-15.00