Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Kategoria:

Wolontariat  to bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

Wolontariat to niezapomniana przygoda, poszukiwanie własnych zainteresować i pasji.

Wartością każdego wolontariatu jest wzbogacanie naszego życia o kluczowe umiejętności społeczne takie jak m.in. dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. To także szkoła zarządzania swoim czasem (także wolnym) i okazja do aktywnej walki z uprzedzeniami i stereotypami, jeśli w naszej pracy wolontariackiej przyjdzie się nam zaangażować w pomoc osobom wykluczonym społecznie. Jest wiele form wolontariatu, w które młody człowiek może się zaangażować.

Współczesny świat jest czasem ciągłych zmian. Bycie wolontariuszem do tych zmian przygotowuje. Angażując się w wolontariat młodzi ludzie zdobywają cenne doświadczenie, również to zawodowe. Każdy wolontariusz pracuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że angażując się w pomaganie innym nie otrzymuje się nic w zamian. Wolontariusze otrzymują: satysfakcję, poczucie sensu, podwyższają swoją samoocenę, uczą się nowych rzeczy.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Przedstawiony program ukazuje celowość działań edukacyjno-wychowawczych w pracy z uczniami do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym i społecznym.

Dobrane tematy i metody pracy, dostosowane do rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów, przyczynią się do poszerzenia przez nich wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka.

Wolontariat szkolny to bowiem bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego

człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1/ Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2/ Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

3/ Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

4/ Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

5/ Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.

6/ Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

7/ Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

8/ Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych.

9/ Rozwijanie zainteresowań.

10/ Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

11/ Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń.

12/ Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu.

13/ Opowiadanie się za określonymi wartościami.

14/ Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

 1. Środowisko szkolne

1/ Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich

korepetycji.

2/ Pomoc rówieśnikom niepełnosprawnym w szkole.

3/ Pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej ( zakup potrzebnych przyborów szkolnych, zeszytów, obuwia, sponsorowanie wycieczki szkolnej itp.)

4/ Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych, m. in. Kawiarenka andrzejkowa, z okazji Dnia Wolontariatu, Dnia Światowego Jedzenia oraz Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

5/ Lekcje wychowawcze poruszające tematy związane pomocom osobom potrzebującym, starszym oraz nawiązujące do tematyki  wolontariatu.

6/ Zbiórka makulatury i nakrętek przez wolontariuszy na terenie naszej szkoły.

7/ Spotkania z ludźmi czynnie działającymi w wolontariacie w Afryce i Ameryce Południowej , Misjonarzami oraz polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji globalnej.

8/ Podejmowanie wspólnych działań z Samorządem Uczniowskim.

9/ Spotkania z rodzicami i włączenie rodziców w czynne działania wolontariatu.

10/ Zorganizowanie warsztatów i kiermaszu świątecznego.

10/ Szkolenia dla rodziców pt „ I ty możesz zostać wolontariuszem- przekaż 1% podatku.

 1. Środowisko pozaszkolne

Akcje charytatywne wspierające:

 

1/ Fundację ” Barkę” zbieranie słodyczy i drobnych upominków, w ramach akcji świątecznej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

2/ Dom Dziecka prowadzony przez Ojców Michalitów- wizyta w Domu Dziecka z upominkami     (zbiórka odzieży zebranymi wcześniej przez wolontariuszy na terenie szkoły).

3/ Fundacje na rzecz osób niewidomych niepełnosprawnych- „ Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek.

4/ Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem Sursum Corda poprzez udział w akcji „ Świąteczne Kartki Dobroczynne”.

5/ Zbiórka żywności dla Jadłodajni Brata Alberta.

6/ Zbiórka nakrętek.

7/ Zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

8/ Kolędnicy Misyjni –świąteczne kolędowanie na rzecz dzieci z Afryki.

9/ Nawiązanie współpracy z wolontariuszami z innych szkół lipnickich.

10/ Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy w ramach projektu: „ Inkubator wolontariatu Podhala , Spisz i Orawy”.

11/  Udział w ogólnopolskiej akcji „ Marzycielska Poczta”.

12/ „ Adopcja Serca” – pomoc Thabicie dziewczynce z Keni ( opłacenie wyżywienia i wykształcenia oraz ubezpieczenia).

13/ Nawiązanie współpracy z domem dla osób uzależnionych i bezdomnych na Winiarczykówce –

 „ Dom na Granicy”.

14/ Pomoc osobom starszym w przedświątecznych porządkach.

15/ Nawiązanie współpracy z „Barką” z Jabłonki. Wspólne walentynki.

REALIZOWANE ZADANIA

1/ Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.

2/ Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.

3/ Poznanie obszarów pomocy.

4/ Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej.

5/ Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

6/ Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.

7/ Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu na gazetce szkolnej.

8/ Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez

nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy, misjonarzy.

9/ Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.

 

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
 7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

  Obowiązki wolontariusza

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza.
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

- zasada troski o los słabszych

- zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

 Cechy wolontariusza

- optymizm i chęć do działania

- motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

- umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

- odwaga, empatia i otwartość

- odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość

- kultura osobista

- współdziałanie

tolerancja i akceptacja

- prawo do słabości

- dążenie do samodoskonalenia się.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

- Być pewnym

„ Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom”.

- Być przekonanym

„ Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz”.

- Być lojalnym

„ Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych”.

- Przestrzegać zasad

„ Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.”

- Mówić otwarcie

„ Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.”

- Chętnie uczyć się

„ Rozszerzaj swoją wiedzę.”

- Stale się rozwijać

„ Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.”

- Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

„ Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.”

- Być osobą na której można polegać

„Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.”

- Działać w zespole

„ Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.”

Członkowie

Kategoria:

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:  Pani mgr Aneta Janowiak

                                                                                     Pani mgr Agata Barszcz

Członkowie:

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Barbara Kramarz

Emilia Bodek

Zuzanna Lichosyt

Izabela Dunaj

Martyna Lichosyt

 Jan Huzior

Gabriela Kobroń

Weronika Fitak

Aleksandra Kocur

Amelia Michalak

 Wojciech
Kapuściak

Monika Rolnik

Gabriela Wójciak

Faustyna Węgrzyn

Marta Barszcz

 Aleksandra
Michalak

Klaudia Wójciak

 Agata Karaś

Magdalena Żurek

Martyna Węgrzyn

 Amelia Żurek

Paulina Gondek

 Kamila Kramarz

 

Barbara Huzior

 Aleksandra
Bochenek
 Milena Radecka  Monika Bosak   Karolina Łowas
Wiktoria Bosak       Magdalena
Kobroń
Mariusz Indycki       Kinga Łowas
        Ewelina
Rusanienka
        Oskar Bosak
        Igor Karkoska
        Szymon
Wontorczyk
        Michał Łowas
        Kamil Stopiak
        Piotr Smoleń

Rada Rodziców

Kategoria:

        Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Skład Rady:
Przewodniczący Małgorzata Karaś
Z-ca przewodniczącego Anna Lichosyt
Sekretarz Barbara Łowas
Członkowie

Beata Dunaj

Teresa Kucek

 Krystyna Michalak

Aneta Gwiżdż

Anna węgrzyn

Dorota Kramarz

Anna Hrustek 

 

                                                                         

                               Rady Klasowe

Oddział przedszkolny

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Nauczyciele

Kategoria:

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

W LIPNICY WIELKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

mgr Ewelina Palenik – Dyrektor Szkoły

mgr Katarzyna Balcerzak – nauczyciel  informatyki i techniki

Ks. Proboszcz mgr Jerzy Bargiel – nauczyciel religii

mgr Agata Barszcz – pedagog szkolny, pedagog specjalny

mgr Aneta Blaszkiewicz/mgr inż. Aneta Janowiak – nauczyciel matematyki

mgr Barbara Bodzioch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog,

mgr Monika Dziubek – nauczyciel edukacji przedszkolnej

mgr Edyta Gombarczyk – nauczyciel chemii

mgr Patrycja Gwiżdż – psycholog szkolny

mgr Andrzej Habina – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Monika Harkabuzik – nauczyciel wspomagający

mgr Aneta Janowiak-Dunaj – nauczyciel rehabilitant

mgr Maria Jeż – nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie

mgr Emilia Karlak – nauczyciel geografii i przyrody

mgr Magdalena Kostrzewa-Smreczak – nauczyciel muzyki i plastyki

mgr Marzena Kubacka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

mgr Zofia Kowalczyk – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Wojciech Kucek – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Zofia Lichosyt – nauczycie matematyki

mgr Beata Mastela – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Katarzyna Pawlak – nauczyciel języka angielskiego

mgr inż. Jacek Piwowarczyk – nauczyciel fizyki

mgr Ewa Rószczka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Rudnicka – nauczyciel doradca zawodowy

mgr Ewa Sikora – nauczyciel języka angielskiego

mgr Agata Skoczyk - logopeda

mgr Małgorzata Spyrka – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

mgr Elżbieta Stopa – nauczyciel religii

mgr Bogusława Wziątek – nauczyciel języka polskiego

ks. mgr Mateusz Zbroja – nauczyciel religii

 

NAUCZYCIELE WYCHOWAWCY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – mgr Monika Dziubek

KLASA I – mgr Marzena Kubacka

KLASA II – mgr Ewa Rószczka

KLASA III – mgr Barbara Bodzioch

KLASA IV – mgr Ewa Sikora

KLASA V – pani Aneta Blaszkiewicz/mgr inż. Aneta Janowiak

KLASA VI – mgr Małgorzata Spyrka

KLASA VII – mgr Wojciech Kucek

KLASA VIII – mgr Bogusława Wziątek