Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Procedury bezpieczeństwa

Kategoria:

.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 13/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
Św. Stanisława Kostki
 w Lipnicy Wielkiej
z dnia  24.08.2020 r.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej

obowiązują od 1 września 2020r.

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura została opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

   

 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.

 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

  • zakrycie nosa i ust,

  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,

  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,

  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.

 2. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Należy zachować dystans społeczny.

 4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

 5. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.

 6. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.

 7. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i klas szkolnych

 1. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.

 2. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.

 3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 5. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

§ 3

Wybór formy kształcenia

 1. Formy kształcenia:

 1. stacjonarna – zajęcia odbywają się w szkole,

 2. mieszana formy kształcenia (hybrydowa) – dająca możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

 3. kształcenie zdalne – oznaczające zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony
  i wprowadzenie w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 1. Decyzję o wprowadzeniu formy kształcenia podejmuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 2. W szkole obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.§4

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.

 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.

 3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku papierowym i elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. Wszelkie niepokojące objawy należy zgłosić Dyrektorowi Szkoły.

§ 5

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

 2. Do szkoły nie może przyjść dziecko/uczeń, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§6

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami i osobami z zewnątrz z zachowaniem odpowiedniej odległości.

 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

 8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:

 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),

 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,

 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,

 • dezynfekcji toalet,

 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i Sali przedszkolnej.

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów

 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

§ 7

Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły, oddziału przedszkolnego

 1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.

 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który kontaktuje się z rodzicem i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

 3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.

 4. Do szkoły uczniowie / oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

 5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.

 6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się głównym lub bocznym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.

 7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.

 8. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej - od drzwi wejściowych dziecko odbiera pracownik oddziału przedszkolnego, z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 9. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 8

Zasady korzystania z boiska szkolnego

 1. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.

 2. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 3. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

 4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).

 5. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.

 6. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.

 7. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.

 8. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 9. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

§ 9

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.

 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.

 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§10

Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku

 1. Firma cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 2. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.

 3. Po przyjeździe do szkoły:

 1. kierowca będący w rękawiczkach jednorazowych dezynfekuje ręce preparatem zamieszczonym w przedsionku szkoły i stawia pojemnik,

 2. pracownik obsługi zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe i maseczkę lub przyłbicę dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu,

 1. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia wraz z resztkami.

 2. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu.

 3. Posiłki wydaje pracownik obsługi.

 4. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.

 5. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.

 6. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 7. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 11

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą cateringu bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).

 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 5. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.

§ 12

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.

 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.

 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.

 5. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu (nr tel. 18 266-29-14; 18 266-31-65 ) oraz organ prowadzący szkołę.

 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 13

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

§ 14

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 19.05.2020 r. zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 09/2019/2020.

 3. Procedura może być modyfikowana.

 4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.

 5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.

 6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę.

 7. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura (zgodnie z przygotowaną klauzulą)

 8. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 9. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.