Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów biblijnych

Kategoria:

W dniu 20.05.2019r. metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski i Małopolski Kurator Oświaty pani Barbara Nowak, wręczyli nagrody laureatom konkursów biblijnych. 

Uroczysta gala miała mieksce w Sali Królewskiej Domu Arcybiskupów Krakowskich. Z naszej szkoły tytuł laureata uzyskał Maciej Wziątek z klasy V. Gratulujemy Maciejowi ogromnego sukcesu.

Czytaj więcej...

WAŻNE TERMINY

Kategoria:

30 MAJA - Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukcyjnych i oceny z zachowania przez wychowawcę

Sposób dokumentacji i przekazanie informacji wg paragrafu 67 pkt.1 podpunkt 3,4 Statusy Szkoły

  1. Nie później niż na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy( w przypadku oceny niedostatecznej i nagannej na miesiąc przed klasyfikacją) informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dziennika w odpowiedniej rubryce i w e-dzienniku oraz wydruk ocen przewidywanych dla rodziców:

3) Na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom  podczas zebrania albo uczniowi - w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.

4)  Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 3 w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęc i zachowania (paragraf 67 ptk. 3)Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1) w ciągu 2 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:

  1. a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,
  2. b) termin podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na  2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia
roku szkolnego.

3 CZERWCA - Dzień Matki

11 CZERWCA - ostateczne ustalenie ocen z zajęć edykacyjnych i zachowania

12 CZERWCA - Dzień Dziecka; Dzień Sportu

13 CZERWCA - Roczna klasyfikacyjna rada pedegogiczna 

SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ

Kategoria:

Dnia 29 kwietnia odbyło się spotkanie uczniów klas IV-V z psychologiem Panią Ewą Pohorecką. Tematyka dotyczyła skutecznego porozumiewania się i sposobach rozwiązywania konfliktów bez agresji. W czasie zajęć przekazane zostały istotne informacje dotyczące emocji, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy komunikatu typu „ja”.

                                                                               mgr A. Barszcz

Czytaj więcej...

JĘZYKI OBCE

KULTURA OSOBISTA

ZAJĘCIA DODATKOWE