Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Plan Lekcji

Kategoria:
 

K L A S A

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

                       

Poniedziałek

1

08.00-08.45

0

e.w.

e.w

e.w

j.polski

j. ang

wdżr

j. polski

chemia

2

08.50-09.35

0

e.w. 2

w.f

e.w

j.ang

matem.

biologia

chemia

godz z wych

3

09.45-10.30

0

e.w. 3

e.w

w.f

przyroda

j.polski

j. ang

biologia

j. polski

4

1045-1130

j. ang.

e.w 3

e.w

j. ang

w.f

w.f

j. polski

historia

j. niem

5

11.40-12.25

0

e.w 3

z.w

historia

geografia

w.f

j. niem

matem

6

12.30-13.15

0

w.f

 

 

rew./zw

historia

matematyka

j. ang

7

13.20-14.05

       

rew.

w.f

P mat

8

14.15-15.00

   

 

 

z.w

                       

Wtorek

1

08.00-08.45

0

 

e.w

religia

godz z wych

matem

godz z wych

j. niem

j. polski

2

08.50-09.35

0

e.w

e.w

j.polski

religia

matem

j.ang

j. niem

3

09.45-10.30

0

rew.

e.w

e.w

przyroda

j. polski

w.f

j. polski

j.ang

4

1045-1130

0

j.ang.

w.f

e.w

plastyka/

plastyka/

j.polski

matem

w.f

5

11.40-12.25

0

e.w 3

j.ang

K

w.f/

w. f/

plastyka

geografia

matem

6

12.30-13.15

 

e.w 3

 

matem

historia

z.w j.pol

plastyka

geografia

7

13.20-14.05

 

e.w 3

   

z.w mat

wf

historia

8

14.15-15.00

             

wos

                       

Środa

1

08.00-08.45

0

 

e.w

e.w

religia

matem

j. ang

fizyka

edb

2

08.50-09.35

0

 

e.w

e.w

j.polski

j.ang

matem

j. polski

fizyka

3

09.45-10.30

0

z.w

e.w

e.w

matem

j.polski

informatyka

j. ang

religia

4

1045-1130

0

e.w 3

religia

w.f

j. ang

informatyka

j. polski

biologia

matem

5

11.40-12.25

0

e.w 3

 

z.w

K. j.ang

biologia

religia

informatyka

j. polski

6

12.30-13.15

 

e.w 3

 

 

K j.ang/rew

w.f

religia

biologia

7

13.20-14.05

 

w.f

       

rew

wdżr

P j.ang

8

14.15-15.00

 

   

K sportowe

K inform

                       

Czwartek

1

08.00-08.45

0

   

e.w

w.f/

w.f/

technika

matem

j. ang

2

08.50-09.35

0

rel 2

e.w

e.w

j.polski

technika

j. ang

w.f

matem

3

09.45-10.30

0

rel 2

e.w

w.f

technika

j.ang

j.polski

w.f

historia

4

1045-1130

rel

e.w 3

w.f

e.w

informatyka

j.polski

w.f

muzyka

j.polski

5

11.40-12.25

0

e.w 3

e.w

j. ang

muz./

muz./

matem

historia

w.f

6

12.30-13.15

 

rew. 3

K plast

K plast

matem

godz z wych

muzyka

j.polski

informatyka

7

13.20-14.05

   

 

K j. pol

j. polski

wos

8

14.15-15.00

           

doradztwo

 
                       

Piątek

1

08.00-08.45

0

 

e.w

e.w

j. ang

j.polski

historia

religia

fizyka

2

08.50-09.35

0

 

e.w

e.w

religia

matem

j. polski

fizyka

w.f

3

09.45-10.30

0

j. ang

e.w

rel

j. polski

historia

religia

matem

w.f

4

1045-1130

0

w.f

rel

e.w

matem

religia

geografia

j. ang

j. polski

5

11.40-12.25

0

e.w 2

j.ang

e.w

w.f/

w.f/

matem

geografia

religia

6

12.30-13.15

 

e.w 3

SKS

SKS

   

K j. ang

godz z wych

chemia

7

13.20-14.05

 

e.w 3

     

chemia

P j. pol

8

14.15-15.00

               

z.w

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Kategoria:

Wolontariat  to bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

Wolontariat to niezapomniana przygoda, poszukiwanie własnych zainteresować i pasji.

Wartością każdego wolontariatu jest wzbogacanie naszego życia o kluczowe umiejętności społeczne takie jak m.in. dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. To także szkoła zarządzania swoim czasem (także wolnym) i okazja do aktywnej walki z uprzedzeniami i stereotypami, jeśli w naszej pracy wolontariackiej przyjdzie się nam zaangażować w pomoc osobom wykluczonym społecznie. Jest wiele form wolontariatu, w które młody człowiek może się zaangażować.

Współczesny świat jest czasem ciągłych zmian. Bycie wolontariuszem do tych zmian przygotowuje. Angażując się w wolontariat młodzi ludzie zdobywają cenne doświadczenie, również to zawodowe. Każdy wolontariusz pracuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że angażując się w pomaganie innym nie otrzymuje się nic w zamian. Wolontariusze otrzymują: satysfakcję, poczucie sensu, podwyższają swoją samoocenę, uczą się nowych rzeczy.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Przedstawiony program ukazuje celowość działań edukacyjno-wychowawczych w pracy z uczniami do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym i społecznym.

Dobrane tematy i metody pracy, dostosowane do rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów, przyczynią się do poszerzenia przez nich wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka.

Wolontariat szkolny to bowiem bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego

człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1/ Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2/ Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

3/ Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

4/ Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

5/ Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.

6/ Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

7/ Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

8/ Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych.

9/ Rozwijanie zainteresowań.

10/ Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

11/ Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń.

12/ Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu.

13/ Opowiadanie się za określonymi wartościami.

14/ Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

 1. Środowisko szkolne

1/ Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich

korepetycji.

2/ Pomoc rówieśnikom niepełnosprawnym w szkole.

3/ Pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej ( zakup potrzebnych przyborów szkolnych, zeszytów, obuwia, sponsorowanie wycieczki szkolnej itp.)

4/ Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych, m. in. Kawiarenka andrzejkowa, z okazji Dnia Wolontariatu, Dnia Światowego Jedzenia oraz Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

5/ Lekcje wychowawcze poruszające tematy związane pomocom osobom potrzebującym, starszym oraz nawiązujące do tematyki  wolontariatu.

6/ Zbiórka makulatury i nakrętek przez wolontariuszy na terenie naszej szkoły.

7/ Spotkania z ludźmi czynnie działającymi w wolontariacie w Afryce i Ameryce Południowej , Misjonarzami oraz polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji globalnej.

8/ Podejmowanie wspólnych działań z Samorządem Uczniowskim.

9/ Spotkania z rodzicami i włączenie rodziców w czynne działania wolontariatu.

10/ Zorganizowanie warsztatów i kiermaszu świątecznego.

10/ Szkolenia dla rodziców pt „ I ty możesz zostać wolontariuszem- przekaż 1% podatku.

 1. Środowisko pozaszkolne

Akcje charytatywne wspierające:

 

1/ Fundację ” Barkę” zbieranie słodyczy i drobnych upominków, w ramach akcji świątecznej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

2/ Dom Dziecka prowadzony przez Ojców Michalitów- wizyta w Domu Dziecka z upominkami     (zbiórka odzieży zebranymi wcześniej przez wolontariuszy na terenie szkoły).

3/ Fundacje na rzecz osób niewidomych niepełnosprawnych- „ Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek.

4/ Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem Sursum Corda poprzez udział w akcji „ Świąteczne Kartki Dobroczynne”.

5/ Zbiórka żywności dla Jadłodajni Brata Alberta.

6/ Zbiórka nakrętek.

7/ Zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

8/ Kolędnicy Misyjni –świąteczne kolędowanie na rzecz dzieci z Afryki.

9/ Nawiązanie współpracy z wolontariuszami z innych szkół lipnickich.

10/ Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy w ramach projektu: „ Inkubator wolontariatu Podhala , Spisz i Orawy”.

11/  Udział w ogólnopolskiej akcji „ Marzycielska Poczta”.

12/ „ Adopcja Serca” – pomoc Thabicie dziewczynce z Keni ( opłacenie wyżywienia i wykształcenia oraz ubezpieczenia).

13/ Nawiązanie współpracy z domem dla osób uzależnionych i bezdomnych na Winiarczykówce –

 „ Dom na Granicy”.

14/ Pomoc osobom starszym w przedświątecznych porządkach.

15/ Nawiązanie współpracy z „Barką” z Jabłonki. Wspólne walentynki.

REALIZOWANE ZADANIA

1/ Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.

2/ Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.

3/ Poznanie obszarów pomocy.

4/ Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej.

5/ Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

6/ Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.

7/ Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu na gazetce szkolnej.

8/ Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez

nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy, misjonarzy.

9/ Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.

 

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
 7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

  Obowiązki wolontariusza

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza.
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

- zasada troski o los słabszych

- zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

 Cechy wolontariusza

- optymizm i chęć do działania

- motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

- umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

- odwaga, empatia i otwartość

- odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość

- kultura osobista

- współdziałanie

tolerancja i akceptacja

- prawo do słabości

- dążenie do samodoskonalenia się.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

- Być pewnym

„ Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom”.

- Być przekonanym

„ Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz”.

- Być lojalnym

„ Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych”.

- Przestrzegać zasad

„ Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.”

- Mówić otwarcie

„ Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.”

- Chętnie uczyć się

„ Rozszerzaj swoją wiedzę.”

- Stale się rozwijać

„ Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.”

- Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

„ Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.”

- Być osobą na której można polegać

„Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.”

- Działać w zespole

„ Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.”

Członkowie

Kategoria:

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:  Pani mgr Aneta Janowiak

                                                                                     Pani mgr Agata Barszcz

Członkowie:

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Kamila Kramarz

Gabriela Wójciak

Zuzanna Lichosyt

Weronika Fitak

Agata Karaś

Oliwia Wojtyczek

Kacper Michalak

Filip Palenik

Magdalena Żurek

Faustyna Węgrzyn

Izabela Dunaj

Aleksandra Kocur

Magdalena Kobroń

Barbara Huzior

Martyna Lichosyt

Amelia Michalak

Marta Barszcz

Julia Jendruś

Amelia Kramarz

Patrycja Moniak

Oliwia Smreczak

Ewelina Żegleń

Konstancja Łabuda

Małgorzata Kramarz

Zuzanna Wójciak

Anna Kuliga

Anna Kułach

Natalia Lichosyt

Gabriela Fitak

Mateusz Łowas

Patryk Wątorczyk

Stanisław Zając

Anna Leśniewska

Anna Kulawiak

Jakub Chlebek